ความสามารถของการทำธุรกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับพรแสวงหรือความขยัน ความพยายามทำสิ่งต่างๆ อดทน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างขึ้นได้ หากเรามีความตั้งใจ สามารถพัฒนาความสามารถของเรามากขึ้น และจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้      

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความสามารถของตนเอง ของอัลเบิร์ต  แบนดูร่า เป็นนักจิตวิทยาชาวแคนนาดาที่คิดค้นทฤษฎีความสามารถของตนเอง ( Self Efficacy Theory ) ขึ้นมา ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งในทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม แบนดูร่า เชื่อว่าพฤติกรรมของคนเราไม่ได้เกิดขึ้นและเปลี่ยนด้วยสิ่งแวดล้อม ติวกฎหมาย

  1. ปัจจัยส่วนบุคคล ( Personal factor = p )
  2. เงื่อนไขเชิงพฤติกรรม ( Behavior condition = B)
  3. เงื่อนไขเชิงสภาพแวดล้อม ( Environment conation = E)

สิ่งที่จะกำหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเองในสภาพการณ์นั้น นั่นคือ ถ้าบุคคลมีความเชื่อว่าตนเองสามารถอย่างไร  ก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา   คนที่มีความเชื่อตนเองว่ามีความสามารถ จะมีความอดทนอุตสาหะ ไม่ท้อถอยและจะประสบความสำเร็จ

ต้องรู้จักวางแผนการค้า

ต้องรู้จักวางแผนการค้า George Chadwick (ยอร์ช แชดวิค)

การวางแผน คือ กระบวนการทางความคิดของมนุษย์ และการปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดนั้นเป็นความคิดล่วงหน้า มุ่งไปสู่อนาคต และมีลักษณะสุขคติ (optimistic) การวางแผน คือ ระบบความคิดทั่วไป (a conceptual general system) สร้างระบบความคิดที่เป็นอิสระตอบสนองต่อระบบของโลกแห่งความเป็นจริง (real world system) เกี่ยวข้องกับการแสวงหา (optimization) Dror (เยเฮสเกล ดรอร์)  การวางแผน คือ กระบวนการตระเตรียมชุดของข้อวินิจฉัยต่างๆ สำหรับการปฏิบัติในอนาคตเพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ด้วยวิถีทางที่เหมาะสม Planning is the process of preparing a set of decisions for action in the future directed at achieving goals by preferable means ติวกฎหมาย

  1. การวางแผน คือ กระบวนการ (Planning is the process)เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ไม่ข้ามขั้นตอน ต้องการปัจจัยนำเข้า มีการส่งต่อข้อมูลเป็นลำดับ (information generating)
  2. ของการตระเตรียม (of preparing) ผูกพันกับมิติของเวลาในอดีตและปัจจุบัน
  3. ชุด (a set) ชุดของข้อวินิจฉัย ซึ่งเชื่อมโยงกัน และมีขั้นตอนสัมพันธ์กัน โดยระดับชั้นของชุด เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจนโยบาย
  4. ของข้อวินิจฉัยต่างๆ สำหรับการปฏิบัติ (of decisions for action)พื้นฐานมุ่งไปสู่การปฏิบัติ ไม่ได้มุ่งสู่การบรรลุวัตถุประสงค์อื่น โดยมีทางเลือก (อย่างน้อย 2 ทาง) สำหรับการปฏิบัติ ต้องผ่านการวินิจฉัย วิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ
  5. ในอนาคต (in the future)มุ่งสู่อนาคต มีการคาดการณ์ (prediction) ความไม่แน่นอน (uncertainty) และเงื่อนไขต่างๆ เป็นสะพานเชื่อมอนาคต
  6. เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมาย (directed at achieving goals)ซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางขององค์การ
  7. ด้วยวิถีทางที่เหมาะสม (by preferable means) อาศัย means-ends relationship โดยกระบวนการที่มีเหตุผล (rational process) เช่น การรวบรวมข้อมูล (collection) การใช้ความรู้ (utilization)  การประมวลข้อมูล (systematic and integration data processing)ติวกฎหมาย

ถ้าหากตัวเราคิดจะทำธุรกิจแล้ว เราต้องรู้จักวางแผนจัดการสิ่งต่างๆและต้องรู้จักเตรียมการ จัดเตรียมสิ่งต่างๆ ว่าควนจะทำอะไรบ้างในขั้นตอนแรกของการทำธุรกิจใหม่  แผนที่เราควรจะวางเอาไว้ เช่น แผนการตลาด การเงิน การบริหารจัดการ การวางแผนที่ดีไม่ใช่ว่าจะทำตอนเริ่มต้นธุรกิจเท่านั้นควรทำขณะทำธุรกิจไปพร้อมกันด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขณะการดำเนินงานด้านต่างๆติวกฎหมาย