อยากเป็นเจ้าของปั๊มเอง ทำยังไงดี ??

สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน
ลักษณะพื้นที่ที่ใช้ในการตั้งสถานี
• พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตรว. และหน้ากว้างด้านติดถนน ไม่น้อยกว่า 17.5 เมตร
• พื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ และมีความกว้างติดถนนไม่น้อยกว่า 40 เมตร
• พื้นที่ในเขตเทศบาลต่างจังหวัด ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตรม. มีความกว้างติดถนนไม่ น้อยกว่า 35 เมตร
• สถานีบริการตั้งอยู่ติดถนนส่วนบุคคลต้องกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะที่กว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(เฉพาะกรุงเทพฯ)

สถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดใหญ่ ๆ สามารถจัดตั้งได้
• หากที่ดินอยู่ติดถนนที่กว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร
• ไม่ตั้งอยู่บนที่ลาดชัน
• ในระยะ 50 เมตร จากจุดเริ่มต้นทางเข้า-ออก สถานที่ขอตั้งไม่มีสิ่งก่อสร้างเหล่านี้
– สถานีบริการน้ำมัน / ก๊าซ
– ช่องทางเปิดของเกาะกลางถนน / ทางระบายน้ำ / กำแพงของถนน
– ไม่มีทางโค้งรัศมีแคบ
– ไม่มีทางแยก
– ไม่มีจุดสิ้นสุด / จุดเริ่มต้นของเชิงลาดสะพาน
– ไม่มีรางรถไฟในระยะ 30 เมตร
– ในระยะ 150 เมตร จากจุดเริ่มต้นของทางเข้า / ออก สถานที่ขอตั้ง
– ไม่มีจุดเริ่มและสิ้นสุดของทางโค้งของถนนสาธารณะ / ทางหลวง

การลงทุนมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ดังนี้
• ที่ดินสำหรับจัดตั้งสถานีบริการ ผู้ขอจัดตั้งจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการเป็นเจ้าของหรือมีสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
• อุปกรณ์การจ่ายน้ำมัน และเครื่องมือที่จำเป็น อาทิ อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ปตท. จัดหาและซ่อมบำรุงรักษาให้โดยไม่คิดมูลค่า ตามสภาพการใช้งานปกติ
• การลงทุนสร้างสถานีบริการมี 3 แบบ
– แบบที่ 1 ปตท. ลงทุนก่อสร้างสถานีบริการเอง โดยจัดซื้อ หรือเช่าที่ดินมาดำเนินการเองหรือให้ผู้อื่นเช่าดำเนินการ
– แบบที่ 2 ปตท. ร่วมลงทุนค่าก่อสร้างสถานีบริการกับผู้ที่มีกรรมสิทธิ์โดยจ่ายเป็นค่าเช่า ที่ดินล่วงหน้า ครอบคลุม ระยะเวลาตามสัญญาเช่า และจัดทำสัญญาเพื่อให้เจ้าของที่ดินเป็นผู้ดำเนินการสถานีบริการน้ำมัน ทั้งนี้วงเงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งยอดรับรองการขายต่อเดือนและ ระยะเวลาของสัญญาเช่า
– แบบที่ 3 ผู้ขอจัดตั้ง เป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้าง สถานีบริการเองทั้งหมด

ราคาก่อสร้างสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง
• ราคาก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก มูลค่าก่อสร้างประมาณ 3.0-5.0 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 แท่นจ่าย และอาคารบริหาร
• ราคาก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมันขนาดกลาง มูลค่าก่อสร้าง ประมาณ 9.0 -12.0 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 – 4 แท่นจ่ายและอาคารบริหาร และอาคารบริการที่ใช้บริการต่อเนื่องเสริมเข้ากับการจำหน่ายดูแลรักษายาง ยนต์ แบตเตอร์รี่ ห้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
• ราคาก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมันสมบูรณ์แบบ มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 15.0 – 25.0 ล้านบาท ประกอบด้วย 5 แท่นจ่ายขึ้นไป ให้บริการครบวงจรซึ่งครอบคลุมถึงการจำหน่ายดูแลรักษายางยนต์ แบตเตอร์รี่ และอาคารบริหารและอาคารบริการที่ห้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สะดวกซื้อ ร้านอาหาร และร้านค้าอื่น ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

ผลตอบแทน
ผลตอบแทนในการสร้างสถานีบริการ จะอยู่ในวงเงินเฉลี่ยประมาณ 40 – 45 สตางค์/ลิตร และจะเพิ่มสูงมากขึ้นหากท่านจำหน่ายได้
สูงกว่ายอดรับรองกับ ปตท. โดยทั่วไปสถานีบริการสามารถจะคืนทุนได้ในระยะเวลาประมาณ 5 ปี

สิทธิ์ประโยชน์สำหรับผู้ตั้งสถานีบริการที่ ปตท. จัดให้ ดังนี้
• บริการออกแบบสถานีบริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
• จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเปิดสถานีบริการ อาทิ ป้ายสัญลักษณ์
• ให้การฝึกอบรมบุคลากรในสถานีบริการทุกระดับ
• ให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ปตท. และแคมเปญพิเศษตลอดทั้งปี
• ให้ความรู้และข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในผลิตภัณฑ์ ปตท. ข่าวสารธุรกิจการตลาดน้ำมัน

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
• แผนที่ของพื้นที่ที่จะขอจัดตั้งสถานีบริการ
• โฉนดที่ดิน ด้านหน้า – ด้านหลัง

อีกอย่าง น่ะคับ  ต้อง  ติดต่อ กับ ทางผู้จัดการของทาง ปตท ก่อน  ว่าสถานที่ตั้ง นั้นตั้งได้หรือไม่ ห่างจากสถานี  จ่ายน้ำมัน ที่มีอยู่แล้ว  แค่ใหน
เพราะถ้า  พื้นที่ตั้ง มีระยะหางจาก ปั้ม ปตท  มี่มีอยู่แล้ว  ไม่มาก  ก็จะไม่สามารถตังได้คับ  ผมเคยขอแล้ว  คุณสมบัติ  ผ่านทุกอย่าง  แต่ตั้งไม่ได้
เพราะ ห่างจากปั้มปตท  ที่มีอยู่แล้ว ไม่มากพอคับ  (ปั้มที่ใกล้สุดห่างจากที่ผม 12 กม)  ทางผจก. เขาบอกว่าขึ้นไม่ได้ ก้เลยไม่ได้ทำ