การตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 

ระบบการจัดจำหน่ายเป็นระบบหนึ่งซึ่งนักการตลาดได้ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันช่องทางการจัดจำหน่ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคมี 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

  • ช่องทางการกระจายสินค้าแบบการตลาดดั้งเดิม คือ จากผู้ผลิตไปยังยี่ปั๊ว ซาปั๊ว และร้านโชว์ห่วย ซึ่งการจัดการในร้านค้าไม่ค่อยเป็นระบบ
  • ช่องทางการกระจายสินค้าแบบการตลาดสมัยใหม่ คือ จากผู้ผลิตไปยังศูนย์กระจายสินค้า  และร้านค้าสมัยใหม่ประเภทต่างๆ อาทิเช่น คอนวิเนี่ยนสโตร์อย่างเซเว่นอีเลเว่น หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งมีการจัดการในร้านค้าอย่างเป็นระบบ
  • ช่องทางการกระจายสินค้าแบบการตลาดทางตรง คือ ไม่ผ่าน ตัวแทนการจำหน่าย ซึ่งมีเครื่องมือหลายเครื่องมือ อาทิเช่น การขายตรงโดยพนักงานขาย การใช้จดหมายทางตรง  การขายโดยใช้โทรศัพท์ หรือการขายทางอินเทอร์เน็ต

The opening of electronic stores.

การตลาดบนอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด การสร้างร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจแบบออนไลน์ประสบผลสำเร็จ แต่เนื่องจากการค้าแบบออนไลน์หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการค้าที่เพิ่งเริ่มต้นกันอย่างจริงจังเมื่อไม่นานมานี้ และผู้ค้าอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่ยังเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจอย่างไม่ค่อยถูกหลักการ บทความนี้จึงนำเสนอขั้นตอนในการสร้างร้านค้าที่ถูกต้องตามหลักการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ต้องการทำการค้าแบบออนไลน์วข้อง: เพิ่มความสูง , ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก , เหมาแท็กซี่ , รถบรรทุก , เครื่องทาบบัตร , ลงประกาศขายรถฟรี